ข่าวสาร

แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างประเทศ

Author: supattra peungkusol/Thursday, January 5, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยส่วนงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งแบบฟอร์มและหลักปฏิบัติ การเดินทางไปต่างประเทศจำนวน 4 ฉบับ ให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติตาม (ดังเอกสารแนบ)   ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง http://eform.swu.ac.th/
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (696)/Comments (0)

Documents to download