ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ TOEIC รอบวันอังคารที่ 28 ก.พ.60 เวลา 9.00 - 12.00 น.

Author: supattra peungkusol/Saturday, February 25, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น. (กรุณามาก่อนเวลา 15 - 30 นาที)
สถานที่สอบ ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์
โปรดนำบัตรนิสิตและบัตรบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนด้วย
นิสิตระดับปริญญาตรีแต่งกายด้วยชุดนิสิต  หากเป็นระดับปริญญาโทและเอก แต่งกายสุภาพ
รายชื่อผู้เข้าสอบตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (504)/Comments (0)

Documents to download

x