ข่าวสาร

สถาบันคลังสมองชาติขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตร

Author: supattra peungkusol/Sunday, March 26, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้แก่ หลักสูตร  1. การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1

2. การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 3

3. ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ 23

รายละเอียดการสมัครเข้าอบรมตามเอกสารที่แนบมา 

Print

Number of views (405)/Comments (0)

Documents to download