ข่าวสาร

รับเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติอุทกภัยภาคใต้

Author: nantawat/Thursday, March 30, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

กรรมการดำเนินงานสวัสดิการ มีมติพิจารณามอบเงินช่วยเหลือบุคลากรกรณีประสบภัยพิบัติอุทกภัยภาคใต้ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคา 2560 ให้แก่บุคลากรที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่เสียหาย หรือบ้านที่เป็นกรรมสิทธิของบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้อง  ที่บุคลากรอาศัยอยู่จริง หรือมีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านเป็น “ผู้อาศัย” ทั้งนี้ผู้ขอรับ จะต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบุคลากร
2. สำเนาทะเบียนบ้านบุคลากร
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัย
4. หนังสือประกาศเขตภัยพิบัติจากจังหวัด
5. หนังสือรับรองการประสบภัยพิบัติจากผู้ใหญ่บ่้าน/กำนัน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ฯลฯ
6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ออกหนังสือรับรองการประสบภัยพิบัติ
7. ภาพถ่ายบ้านที่ประสบภัย
ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมหลักฐาน แล้วติดต่องานสวัสดิการบุคคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
 นางสาวปฐมาภรณ์  ภู่เจริญ งานสวัสดิการบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-260-3558 ต่อ 15725

Print

Number of views (395)/Comments (0)