ข่าวสาร

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMAHAM) ประจำปีการศึกษา 2560

Author: nantawat/Friday, June 2, 2017/Categories: ข่าวทุน

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMAHAM) ประจำปีการศึกษา 2560
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.      ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน

2.      ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 (B) ขึ้นไป)

3.      มีความประพฤติดี

4.      ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

5.      ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

6.      กรอกเอกสารใบสมัคร และหลักฐานครบถ้วน

7.      ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือประเทศชาติ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อเทอม

 

รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งถึงกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

Print

Number of views (663)/Comments (0)

Documents to download