ข่าวสาร

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อจัดทำจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้

Author: nantawat/Wednesday, June 21, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ และดูรายละเอียดได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/indexหรือโทร 075-770-136-7 ต่อ 141 อีเมล์ journal.sct@gmail.com รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Print

Number of views (509)/Comments (0)

Documents to download