ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 2492

Author: supattra peungkusol/Tuesday, November 28, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2492
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ ความชำนาญในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี 
3. มีความรู้ ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี หากมีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิค New Media หรือ Social Network การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสื่อสารองค์กร (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของคณะฯ ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์คณะฯ
6. มีความสามารถถ่ายภาพ (ระดับคุณภาพดี) เพื่อประกอบการทำข่ายประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
7. มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว การผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้านงานสื่อสาร มวลชน (มีหลักฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิภาณไหวพริบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว
9. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา
10. มีความสามารถด้านการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
11. สามารถสร้างเครือข่ายกับผู้สื่อข่าว สื่อสารมวลชน หัวหน้าชุมชน องค์กรกลางต่างๆ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐฯ
12. สามารถทำงานในเวลาและนอกเวลาได้
13. เป็นผู้ขวนขวายและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

คุณลักษณะและสมรรถนะที่จำเป็น
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ
4. มีน้ำใจการให้บริการที่ดี
5. การตัดสินใจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
7. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
8. มีความอุตสาหะ มานะอดทน
9. มีความเสียสละ
10. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
11. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
12. มีความคิดเชิงกลยุทธ์และมีวิสัยทัศน์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน เช่น TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP TU-GET SWU-SET (ถ้ามี)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 16205หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

Print

Number of views (640)/Comments (0)