ข่าวสาร

University of Canberra ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

Author: nantawat/Tuesday, January 9, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2561 ณ ห้อง 101 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีนักศึกษาจาก University of Canberra เข้าร่วมจำนวน 7 คน เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาจาก University of Canberra ที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดหาให้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย

​​​​​​​

Print

Number of views (456)/Comments (0)

x