ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC เปิดให้บริการสม้ครสอบ TOEIC (เฉพาะนิสิต มศว เท่านั้น)

Author: chutima solgosoom/Thursday, February 15, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC เปิดให้บริการสมัครสอบ TOEIC 

โดยจะจัดสอบในวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

เปิดรับสมัครสอบ ต้้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 มีนาคม 2561 

สามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/WlZlY4G39R23zdTU2

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 750 บาท

ชำระเงินได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในวันและเวลาราชาการ (8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)

***สำหรับนิสิต มศว เท่านั้น***

*วันสอบนิสิตจะต้องนำบัตรประชาชน และ บัตรประจำตัวนิสิต ที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย

**ในกรณีที่มีนิสิตสมัครสอบไม่ถึง 25 คน จะขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น

TOEIC examination will be provided by Faculty of Humanities and TOEIC Test Center 

The exam will be held on Saturday March 24, 2018 (9.00 - 12.00 am.)

Apply here >> https://goo.gl/forms/WlZlY4G39R23zdTU2 

Application Fee : 750 Baht

Payment : Office of Dean at the Faculty of Humanities (from now until March 16, 2018)

Office time : Monday - Friday (8.30 - 12.00am. and 13.00 - 16.30pm) except public holiday 

***For SWU students only***

*Please present your citizen ID. card and student card (valid) on the exam day.

**In case of the students apply not over than 25 students, the exam will be cancelled. 

Print

Number of views (1786)/Comments (0)