ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชาโท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Author: nantawat/Monday, June 25, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนวิชาโท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วิชาเอก

คณะ

รหัสประจำตัว

1

น.ส.ณัชชา คงคา

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์

60101010584

2

นายธัลดล  ภัทรกรรม

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์

60101010594

3

น.ส.ปาริฉัตร ชูนวล

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์

60101010603

4

นายณัฐชัย  นาคสุข

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010924

5

นายภานุวัฒน์  ละม้ายศรี

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010941

6

นายปวริศร์  พุฒินาทวรพงศ์

ปรัชญาและศาสนา

มนุษยศาสตร์

60101010066

7

นายณัฐนนท์  อังค์ธรรมรัตน์

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010521

8

น.ส.ณัฐสุภา  ผลโพธิ์

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010014

9

นายวรวุฒิ  ดีเส็ง

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010946

10

นายภูริวัจน์  เพชรทอง

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์

60101010008

11

น.ส.คุณิตา  ประทุมสังข์

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010919

12

นายธีรวัฒน์  น้าเจริญ

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร์

60101010540

13

นายพชรดนัย  สงเจริญ

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร์

60101010546

14

นายพันไมล์  สุขสำราญ

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร์

60101010549

15

นายณัฐชนน  จงห่วงกลาง

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010923

16

น.ส.โสภิดา  สุวรรโณ

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010952

17

นายอนาวิล  แสงดี

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010953

18

น.ส.ณิชาภัทร  ยอดโยธี

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010523

19

น.ส.วาฟาอ์  โอรพันธ์

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010035

20

น.ส.จิณัฐตา  จุลพันธ์

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010516

21

น.ส.กุลวดี  สวัสดิ์ธรรมกิจ

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร์

60101010505

22

น.ส.ยุวดี บุรี

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010944

23

น.ส.ดวงแก้ว  วิสาลานนท์

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010926

24

น.ส.นัฐสุดา  เอกศิริ

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010931

25

น.ส.พิมพ์ลภัส  วุฒิรัตน์

ประวัติศาสตร์

สังคมศาสตร์

60103010936

26

น.ส.จิตติมา  ดีพันธ์ *

จิตวิทยา

มนุษยศาสตร์

60101010512

27

น.ส.สุชานรี  บุตรศรีภูมิ

ปรัชญาและศาสนา

มนุษยศาสตร์

60101010093

28

น.ส.น.ส.ญัฐปรีดา  ชลชีพ *

ปรัชญาและศาสนา

มนุษยศาสตร์

60101010050

29

น.ส.อาภัสรา  บุตรสิงขร *

ภาษาอังกฤษ

มนุษยศาสตร์

60101010640

30

นายสุเมธี  รักษาอยู่ *

ปรัชญาและศาสนา

มนุษยศาสตร์

60101010096

31

น.ส.ณัฐวรา  นามโคตร *

ปรัชญาและศาสนา

มนุษยศาสตร์

60101010712

32

น.ส.ปนัดดา  จอกแก้ว *

วรรณกรมฯ

มนุษยศาสตร์

60101010490

33

น.ส.เกวรินทร์  นาควินิษฐ *

 

 

60101010

 

Print

Number of views (532)/Comments (0)

Documents to download

x