ข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุ) สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

Author: nantawat/Thursday, July 12, 2018/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

1. ตำแหน่งและสังกัด     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานฝ่ายพัสดุ)

สังกัด สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

 

2. อัตราเงินเดือน         17,200  บาท  ระยะเวลาในการจ้าง 1 ปี

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. คุณสมบัติทั่วไป 

ผู้ที่จะได้รับการบรรจุต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2. เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมี กายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
 5. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามที่ กบบ. กำหนด
 6. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
 7. เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐเพราะกระทำผิดวินัย
 9. เป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตหรือมีทัศนคติและพฤติกรรมเชิงลบอันเป็นการขัดขวางต่อการปฏิบัติงานหรือการบริหารขององค์กร
 10. เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น

 

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

2. มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

 

4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

ปฏิบัติงานหน้าที่พัสดุของสำนักงานคณบดี ลักษณะงานโดยละเอียด ดังนี้

4.1 ร่าง/โต้ตอบ/พิมพ์ หนังสือราชการ

4.2 งานจัดเลี้ยง

4.3 งานประชุมพัสดุ  งานอาคารใหม่ / งานก่อสร้าง

- ทำหนังสือเชิญประชุม/วาระประชุม/รายงานประชุม / ขออนุมัติจัดเลี้ยง ฯลฯ

- โทรศัพท์แจ้งและติดตามผู้เข้าร่วมประชุม /จองห้องประชุม

4.4 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง

4.5 เบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง

4.6 งานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ SWU-ERP ครบวงจร

4.7 ระบบจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ/ฐานข้อมูลงานพัสดุ

 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
    สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

สมัครที่
คุณรัชฎา  แสงตะวัน 
สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0 649-5000 ต่อ 16205
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25  กรกฎาคม  2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.

Print

Number of views (841)/Comments (0)