ข่าวสาร

Tuesday, January 16, 2018/Author: nantawat/Number of views (144)/Comments (0)/
Tags:

University of Canberra ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน

ศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2561 ณ ห้อง 101 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีนักศึกษาจาก University of Canberra เข้าร่วมจำนวน 7 คน เนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาจาก University of Canberra ที่จะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดหาให้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย

Tuesday, January 9, 2018/Author: nantawat/Number of views (154)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งบทความทางวิชาการเข้าประกวด

Wednesday, January 3, 2018/Author: nantawat/Number of views (152)/Comments (0)/
Tags:

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2561 

Wednesday, December 6, 2017/Author: nantawat/Number of views (237)/Comments (0)/
Tags:

ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดตั้งห้องให้คำปรึกษาที่ อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 408 (WELL Center)

ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดตั้งห้องให้คำปรึกษาที่ อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 408 (WELL Center)

Friday, December 1, 2017/Author: nantawat/Number of views (197)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First567891011121314Last