ข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ Juniata College, USA

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมา

สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่นางสาวสุพัตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โถงชั้น 1 หน้าลิฟต์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์

***นิสิตเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครมาให้ครบสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเอกสารที่แนบมา

Friday, September 8, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (486)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, September 6, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (368)/Comments (0)/
Tags:
Friday, June 30, 2017/Author: supattra peungkusol/Number of views (246)/Comments (0)/
Tags:

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2560 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปี 2560 (รอบที่ 3) 

Friday, June 9, 2017/Author: nantawat/Number of views (337)/Comments (0)/
Tags:

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMAHAM) ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMAHAM) ประจำปีการศึกษา 2560
โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.      ขาดแคลนทุนทรัพย์ และฐานะครอบครัวยากจน

2.      ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 (B) ขึ้นไป)

3.      มีความประพฤติดี

4.      ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

5.      ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

6.      กรอกเอกสารใบสมัคร และหลักฐานครบถ้วน

7.      ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง หรือประเทศชาติ เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อเทอม

 

รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับคณะต้นสังกัดภายในกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง โดยเอกสารต้องส่งถึงกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

Friday, June 2, 2017/Author: nantawat/Number of views (394)/Comments (0)/
Tags:
RSS
1234567