ข่าวสาร

Tuesday, September 20, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (240)/Comments (0)/
Tags:

การปรับปรุงแบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณา ฉบับปรับปรุงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload6

Thursday, September 15, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (174)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, September 15, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (219)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, September 15, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (201)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 6, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (222)/Comments (0)/
Tags:
RSS
123456