ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC เปิดรับสมัคสอบ TOEIC รอบที่ 3 (เฉพาะนิสิต มศว เท่านั้น)

คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC
เปิดรับสมัคสอบ TOEIC รอบที่ 3 (เฉพาะนิสิต มศว เท่านั้น)
ในวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท
โดยสมัครได้ที่ https://goo.gl/DFocDX 
 ชำระเงินที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านัน
Faculty of Humanities & TOEIC test center
Open TOEIC examination 3th for SWU students only 
On April, 29 2016 9.00-12.00 pm
Exam fee 750 baht. Register at >> https://goo.gl/DFocDX 
Payment to the Office of the Dean of the Faculty of Humanities.
 Within 19-24 April 2560 only, Office Hours: Monday – Friday, 8.30 – 12.00 and 13.00 -16.30 
Except on National and Religion Holidays

Wednesday, April 5, 2017/Author: nantawat/Number of views (990)/Comments (0)/
Tags:

เรียนเชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 18 ปี 2560

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 18 ปี 2560 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนส่วนค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.thanyarak.go.th ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพื่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบ 

Tuesday, April 4, 2017/Author: nantawat/Number of views (330)/Comments (0)/
Tags:

เรียนเชิญบุคลากรคณะฯ สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่น 56&60 ของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคลากรคณะฯ เพื่อรับทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่น 56&60 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และเดือนกันยายน – กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.deqp.go.th หรือ http://www.iatssforum.jp/en/ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Tuesday, April 4, 2017/Author: nantawat/Number of views (279)/Comments (0)/
Tags:

รับเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติอุทกภัยภาคใต้

กรรมการดำเนินงานสวัสดิการ มีมติพิจารณามอบเงินช่วยเหลือบุคลากรกรณีประสบภัยพิบัติอุทกภัยภาคใต้ ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง มกราคา 2560 ให้แก่บุคลากรที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่เสียหาย หรือบ้านที่เป็นกรรมสิทธิของบิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้อง  ที่บุคลากรอาศัยอยู่จริง หรือมีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านเป็น “ผู้อาศัย” ทั้งนี้ผู้ขอรับ จะต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบุคลากร
2. สำเนาทะเบียนบ้านบุคลากร
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ประสบภัย
4. หนังสือประกาศเขตภัยพิบัติจากจังหวัด
5. หนังสือรับรองการประสบภัยพิบัติจากผู้ใหญ่บ่้าน/กำนัน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรี ฯลฯ
6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ออกหนังสือรับรองการประสบภัยพิบัติ
7. ภาพถ่ายบ้านที่ประสบภัย
ทั้งนี้ ขอให้รวบรวมหลักฐาน แล้วติดต่องานสวัสดิการบุคคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
 นางสาวปฐมาภรณ์  ภู่เจริญ งานสวัสดิการบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-260-3558 ต่อ 15725

Thursday, March 30, 2017/Author: nantawat/Number of views (285)/Comments (0)/
Tags:

Pedagogical and Cultural Approaches in Western Languages The First International Conference Proceedings

Pedagogical and Cultural Approaches in Western Languages The First International Conference Proceedings

Wednesday, February 15, 2017/Author: nantawat/Number of views (311)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First37383940414243444546