ข่าวสาร

จองห้องประชุมส่วนกลางด้วยระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบจองห้องประชุมส่วนกลางออนไลน์เพื่อให้บริการสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ได้ที่ http://roombook.swu.ac.th/swu/roombook/index.php หรือ website ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  และสามารถใช้รหัสบัวศรี ID ของตนเองเข้าสู่ระบบเพื่อทำการจองได้ รายละเอียดเพิ่มเติมและคู่มือการจองดูได้จากเอกสารที่แนบมา 

Wednesday, October 19, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (462)/Comments (0)/
Tags:

โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปีนี้บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทได้รับการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ผลประโยชน์คุ้มครองทุกแห่งทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยรายละเอียดของประกันอุบัติเหตุดังกล่าวนี้ดูได้ตามเอกสารที่แนบมา

Wednesday, October 19, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (331)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, October 19, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (316)/Comments (0)/
Tags:

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5049 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5049 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5049
ลำดับที่ 1 นายสิรวิชญ์ ธรรมพานิช ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ลำดับที่ 2 ไอริสา ชั้นศิริ สำรองลำดับที่ 1


ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดหา ผู้ค้ำประกันเพื่อกรอกข้อมูลจัดทำสัญญาค้ำประกัน ต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 ตุลาคม 2559 ในเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าตัว , บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ 
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป
7. กรณีเคยปฏิบัติราชการหน่วยงานใดมาก่อน ต้องนำสำเนาประวัติการรับราชการมาแสดงด้วย 
8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 ฉบับ
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับหลักฐานการรายงานตัวครบถ้วน และหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

*หมายเหตุ*

- สำเนาหลักฐานการศึกษา (สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตร)
- ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ หรือ เอกชน , มศว คลินิก)
- รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (ชุดสุภาพ) ห้าม : ชุดครุยรับปริญญาบัตร
- ผู้ค้ำประกัน ห้าม : สามีภรรยาตามกฎหมายเท่านั้น


สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-649-5000 ต่อ 15638
 

Wednesday, October 12, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (472)/Comments (0)/
Tags:

การขอรับบัตรสมาร์ทการ์ดและสติ๊กเกอร์ติดรถ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Monday, October 10, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (334)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First72737475767778798081Last