ข่าวสาร

Wednesday, October 19, 2016/Author: Anonym/Number of views (444)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 20, 2016/Author: Anonym/Number of views (516)/Comments (0)/
Tags:
Tuesday, September 20, 2016/Author: Anonym/Number of views (511)/Comments (0)/
Tags:

การปรับปรุงแบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการขอรับการพิจารณา ฉบับปรับปรุงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload6

Thursday, September 15, 2016/Author: Anonym/Number of views (438)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, September 15, 2016/Author: Anonym/Number of views (462)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First3456791112