ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)

รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่ง      นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1437 
สังกัด  สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ 
2. อัตราเงินเดือน 21,420 บาท
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.2 มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point และมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
    มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
    มีความรู้ในด้านวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
    มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
    มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
    มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการถ่ายทอดและนำเสนอ การบริหารจัดการ 
4. ภาระงานในความรับผิดชอบ
    4.1  งานวิชาการ
    ประสานงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างอาจารย์ผู้สอนในคณะฯ 
    กับบัณฑิตวิทยาลัย  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การรับนิสิตใหม่
    บันทึกข้อมูลตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษาลงในระบบ  Supreme     
    จัดทำฐานข้อมูล  ติดตาม มคอ.  คณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ
    จัดโครงการ/การประชุมของฝ่ายวิชาการ  
    สร้างและดูแลระบบกลไกการติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
    สร้างและดูแลระบบกลไกการประเมินอาจารย์พิเศษและรายวิชา คณะมนุษยศาสตร์
    ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการให้เป็นปัจจุบัน
    จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
    4.2 งานวิจัย
    ประสานงานกับฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย  ด้านงานวิจัยของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
    รายงานผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย
    จัดเก็บผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของผู้รับทุนวิจัยของคณะฯ
     จัดทำคู่มือและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
     จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย  จากงบประมาณเงินรายได้/เงินแผ่นดิน  คณะมนุษยศาสตร์ และรายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย
     จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
    จัดโครงการ/การประชุมของฝ่ายวิจัย
    สร้างระบบกลไกการติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ
    พัฒนาเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
    4.3 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  เช่น รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษ

Friday, July 8, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (929)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4027 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาควิชาภาษาตะวันตก)

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4027 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4027
สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจาก
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท
วุฒิปริญญาโท 21,420 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวรรณคดีและภาษาเยอรมัน , การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ , ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 
2.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวรรณคดีและภาษาเยอรมัน , 
การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ , ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 
3.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการศึกษา โดยต้องอยู่ในระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาวิชาวรรณคดีและภาษาเยอรมัน , การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ , ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 
4.    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500    หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60    หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173    หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5    หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65    หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60    หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (นำเอกสารตัวจริงมาในวันที่ส่งใบสมัครด้วย)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/
เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
8. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.).ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร.02-649-5543

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

Tuesday, July 5, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (692)/Comments (0)/
Tags:

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-0211 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ )

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-0211 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0211
สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน 
วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท
วุฒิปริญญาโท 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก , ภาษาไทย , ภาษาและวรรณคดีไทย , วรรณคดีเปรียบเทียบ , ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ , นิเทศศาสตร์ , การศึกษาปฐมวัย , การประถมศึกษา , จิตวิทยา , กราฟิกดีไซน์ , ศิลปศึกษา , สหวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม , ไทยศึกษา , เอเชียศึกษา , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมและวรรณกรรมสำหรับเด็ก จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก , ภาษาไทย , ภาษาและวรรณคดีไทย , วรรณคดีเปรียบเทียบ , ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ , นิเทศศาสตร์ , การศึกษาปฐมวัย , 
การประถมศึกษา , จิตวิทยา , กราฟิกดีไซน์ , ศิลปศึกษา , สหวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม , ไทยศึกษา , เอเชียศึกษา , หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมและวรรณกรรมสำหรับเด็ก 
จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยต้องอยู่
ในระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี สาขาวิชา วรรณกรรมสำหรับเด็ก , ภาษาไทย , ภาษาและวรรณคดีไทย , วรรณคดีเปรียบเทียบ , ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ , นิเทศศาสตร์ , การศึกษาปฐมวัย , การประถมศึกษา , จิตวิทยา , กราฟิกดีไซน์ , ศิลปศึกษา , 
สหวิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม, ไทยศึกษา,เอเชียศึกษา, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมและวรรณกรรมสำหรับเด็ก จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500    หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60    หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173    หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5    หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65    หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60    หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (นำเอกสารตัวจริงมาในวันที่ส่งใบสมัครด้วย)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

Tuesday, July 5, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (880)/Comments (0)/
Tags:

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-4031 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 11 เมษายน 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4031 สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4031
นายทรงภพ ขุนมธุรส ผู้ที่ได้รับการคัดเลือ


ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและจัดหา ผู้ค้ำประกันเพื่อกรอกข้อมูลจัดทำสัญญาค้ำประกัน ต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2559 ในเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้นำเอกสารไปแสดงในวันรายงานตัว ดังนี้
1. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าตัว , บิดา-มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ 
Monday, July 4, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (630)/Comments (0)/

Tags:
Friday, June 24, 2016/Author: supattra peungkusol/Number of views (392)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First9293949596979899100101