หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์