หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
    สมอ.08 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
    สมอ.08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
    สมอ.08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
    สมอ.08 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
    สมอ.08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
    สมอ.08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
     สมอ.08 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์