มคอ2(หลักสูตรปรับปรุงปี59/ปี60)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย