หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี)
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
    สมอ.08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา