แนวทางการประเมินผลการสอน
การขอตำแหน่งทางวิชาการ  (ฝ่ายวิชาการ มศว) 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 
ข้อบังคับ มศว การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
ข้อบังคับ มศว การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ผศ.พิเศษและอาจารย์พิเศษพ.ศ.2559
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2559
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559