การขอตำแหน่งทางวิชาการ  (ฝ่ายวิชาการ มศว) 
การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ