หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) / (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

หมวดวิชาโท
1. หมวดวิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562)   1. มคอ.2 ปร.ด. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล  
2. หมวดวิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562)  
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) / (หลักสูตรนานาชาติ)
4. การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5. การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ระดับบัณฑิตศึกษา

ลำดับ หลักสูตร สาขา  PDF
ปริญญาโท
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6. การศึกษามหาบัณฑิต วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
ปริญญาเอก
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาภาษาและการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
3. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หมวดวิชาโท

ลำดับ หลักสูตร สาขา  PDF
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560)
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560)
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560)
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561)
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560)
6. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
7. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560)
8. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาฝรั่งเศส
9. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) / (หลักสูตรนานาชาติ)
10. ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง 2559)
11. การศึกษาบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
12. การศึกษาบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562)
13. การศึกษาบัณฑิต วิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
14. การศึกษาบัณฑิต วิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)