หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
     สมอ.08 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล
2. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560) 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง 2562) / (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
6. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     สมอ.08 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4 ปี)
7. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)/ (หลักสูตรนานาชาติ)
     สมอ.08 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

หมวดวิชาโท
1. หมวดวิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ (ฉบับใหม่ พ.ศ. 2562)