ฝ่ายบุคคล

หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย PDF    
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  PDF
ศูนย์กลางแบบฟอร์ม มศว Download  
ศูนย์กลางแบบฟอร์ม ส่วนทรัพยากรบุคคล  Download  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการลาออนไลน์ในระบบ Huris   
ขั้นตอนการลาในระบบ HURIS  Download
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ลาราชการ/ป่วย/กิจ/พักผ่อน)  Download
ตัวอย่างใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ในระบบ Huris  Download

ใบลาไปต่างประเทศ (ลาพักผ่อน กิจส่วนตัว ราชการ)  
แนวปฏิบัติในการเดินทางไปต่างประเทศ (ราชการ,ลาพักผ่อน,ลากิจ) +เดินทางในประเทศ Download 
แบบฟอร์ม การขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ  PDF
แบบฟอร์มการขออนุมัติเดืนทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (ฟอร์ม PER 202)  PDF
แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ (ฟอร์ม PER 207)  PDF 
ขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงานต่างประเทศ นำเสนอผลงานวิชาการ  PDF 

แบบฟอร์มอื่นๆ 
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ รับรองการทำงาน  WORD 
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างประจำ  PDF  
หนังสือตักเตือน  WORD  PDF
แบบฟอร์มระเบียบงานสารบรรณ  Download
ตรากราฟ มศว  Download
สปส 9-02  แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์  PDF
สปส1-03  แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  PDF
แบบฟอร์มประกันสังคมอื่นๆ    Download
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน  PDF 
แนวปฏิบัติในการเข้า-ออก งาน PDF

กองทุนทำรองเลี้ยงชีพ Link
ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  PDF  ตัวอย่าง
แผนพัฒนาตนเองของคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์  WORD  PDF
หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาบุคลากร 5,000  Download
หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาบุคลากร 50,000  Download
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด  Download

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ  
ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อ PDF 
บันทึกขออนุญาตสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ  WORD  PDF
แบบฟอร์มการลาศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ  PDF
บันทึกขออนุญาตลาศึกษา ในประเทศ  WORD  PDF
ขออนุมัติขยายเวลาศึกษาต่อ (ในประเทศ/ต่างประเทศ)  WORD  PDF

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ต่างประเทศ  
ขั้นตอนการขออนุญาตลาศึกษาต่อ PDF 
บันทึกขออนุญาตสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ  WORD  PDF
แบบฟอร์มการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  PDF
บันทึกขออนุญาตลาศึกษา ณ ต่างประเทศ  WORD  PDF
บันทึกขออนุญาตลาฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ  WORD  PDF

การรายงานตัวกลับจากฝึกอบรม / ศึกษาวิชา  
แบบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยกลับจากฝึกอบรม/ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  PDF
แบบรายงานตัวข้าราชการกลับจากฝึกอบรม/ศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  PDF
บันทึกขอรายงานตัวกลับเข้ารับราชการ / กลับเข้าปฏิบัติงาน  WORD  PDF

การขอปรับวุฒิ / เพิ่มวุฒิ    เกณฑ์
แบบฟอร์มขอปรับวุฒิการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย  PDF
บันทึกขอปรับวุฒิการศึกษาเพื่อให้ได้รับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิ  WORD  PDF
บันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  WORD  PDF

ลาออกจากราชการ (แนบ3แผ่น)
ขอลาออกจากราชการ  WORD  PDF
ขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย  WORD  PDF
ขอลาออกจากลูกจ้างชาวต่างประเทศ  WORD  PDF
แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอลาออก  PDF

การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน        
ใบสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน  PDF 

สัญญาจ้าง 
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  PDF 

งานบริหารและธุรการ

การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ทุนพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ 5,000 บาท)    Download
การมอบของที่ระลึก
- แนวปฎิบัติการมอบของที่ระลึก    Download
- แบบฟอร์มขออนุมัติเงินซื้อของที่ระลึก    Download
แบบขออนุมัตินำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่    Download
ใบส่งงานผลิตเอกสาร ปรับปรุง 12 ก.พ. 57    Download
ใบแจ้งงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง 12 ก.พ. 57   Download
แบบฟอร์มใบนำส่งเอกสารทางโทรสาร    Download
แบบฟอร์มการขอหนังสือฝึกงานนิสิต    Download
แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา    Download
แบบฟอร์มหนังสือภายใน    Download
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก    Download
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถยนต์    Download

งานคลังและพัสดุ

ประกาศเกณฑ์การจ่ายเงินคณะฯ ฉบับใหม่ ใส่ในส่วนประกาศ/ระเบียบในส่วนของงานคลังและพัสดุ
- ประกาศเกณฑ์การจ่ายเงินขึ้นประกาศระเบียบในส่วนงานคลังและพัสดุ  PDF
ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ และการยืมเงิน แผนผัง  PDF  
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้งบประมาณ WORD PDF
แบบฟอร์มนำส่งเอกสารการเบิกจ่าย งานโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ PDF
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง WORD PDF
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ WORD PDF
แบบฟอร์ม เชิญวิทยากร  WORD  PDF
แบบฟอร์ม เชิญอาจารย์พิเศษ  WORD  PDF
ฟอร์มขอสอนชดเชย    WORD  PDF
ใบสำคัญรับเงิน (A4)    Download
ใบรับรองแทนใบเสร็จ    Download
ใบมอบฉันทะ-มอบอำนาจ  Download 
ใบขอให้โอนเงินเข้าบัญชี   สำหรับข้าราชการ  Download
ใบขอให้โอนเงินเข้าบัญชี   สำหรับพนักงาน  Download
แบบจ้างรายการเพื่อการหักลดหย่อน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนเงินพัฒนาวิชาการ
แบบฟอร์มขอนุมัติค่าล่วงเวลา WORD  PDF 
ใบขอเพิ่มข้อมูลผู้ค้า (Business Partner) อาจารย์พิเศษและนิสิต (TA) ตัวอย่าง  PDF 
แบบบันทึกภาระงานสำหรับการเบิกค่าสอนเกินภาระงานปกติ Download 
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน(แบบพิมพ์)  Download 
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน  Download 
แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงานปกติทั้งในระดับ ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาในเวลา  Download  PDF  
แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงานปกติสอนระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาเพียงอย่างเดียว  Download  PDF  

งานบริการการศึกษา

แบบฟอร์มขอเทียบโอน  WORD  PDF 
แบบฟอร์มขอลงทะเบียนเรียนในต่างประเทศ  WORD  PDF 
แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา WORD  PDF 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย “การเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ออนไลน์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะมนุษยศาสตร์  PDF  
แบบฟอร์ม เชิญวิทยากร WORD  PDF
แบบฟอร์มขออนุมัติให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ WORD  PDF 
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานใน (โครงการ) WORD  PDF 
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือนำนิสิตไปศึกษาดูงาน-เข้าเยี่ยมชม ใน-นอกสถานที่ (รายวิชา) WORD  PDF
แบบฟอร์มขออนุญาตนำนิสิตไปประชุม-นำเสนอผลงาน-อบรม-สัมมนา-ประกวด-แข่งขัน WORD  PDF  
แบบฟอร์ขออนุญาตทำกิจกรรม-เก็บรวมรวบข้อมูล-ศึกษาข้อมูล-สัมภาษณ์-ขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม WORD  PDF 
แบบฟอร์มขอสอนชดเชย WORD  PDF 
คำร้องทั่วไป(ลาพักการเรียน/ขอเรียนเกินหน่วยกิต/ลาออก)   WORD  PDF  ตัวอย่างลาพักการเรียน ตัวอย่างขอเรียนเกินหน่วยกิต ตัวอย่างลาออก
คำร้องขอถอนรายวิชา  PDF  ตัวอย่าง 
ขอรับรองความประพฤติ  WORD  PDF
ส่งรายงานผลสอบเพื่อแก้ระดับขั้น I  WORD  PDF
ขอเทียบโอนรายวิชา  WORD  PDF
เอกสารตารางห้องสอบ  DOWNLOAD
ใบเลือกวิชาโท  PDF
ขอย้ายคณะ    PDF
คำร้องขอเปลี่ยนวิชาเอก-วิชาโท   PDF
แบบฟอร์มโครงการสอน (Course syllabus)   WORD
ใบคำร้องขอใช้สถานที่ สื่อฯและจัดเลี้ยง ในเวลาราชการ     PDF
ใบคำร้องขอใช้สถานที่ สื่อฯและจัดเลี้ยง นอกเวลาราชการ     PDF

ฝ่ายวิชาการ

ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ในประเทศ)     Download
ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต่างประเทศ)      Download
ทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชาการของคณะฯ (50,000 บาท)    Download

งานนโยบายและแผน

แบบฟอร์มขออนุมัตวันจัดโครงการกรณีที่จัดหลายครั้งแล้วครั้งหลังยังไม่แจ้งวันจัด  WORD
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ  WORD
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (กรณีโครงการจัดครั้งเดียว)  WORD
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (กรณีโครงการที่จัดหลายครั้ง)  WORD
แบบฟอร์มหน้าขออนุมัติโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ  WORD
แบบฟอร์มหน้าขออนุมัติโครงการที่ดำเนินการครั้งเดียว  WORD
แบบฟอร์มหน้าขออนุมัติโครงการที่ดำเนินการมากกว่าหนึ่งครั้ง (ชื่อโครงการเหมือนกัน)  WORD
แบบฟอร์มหน้าขออนุมัติโครงการที่ดำเนินการมากกว่าหนึ่งครั้ง (ชื่อโครงการไม่เหมือนกัน)  WORD

ฝ่ายอาคารสถานที่

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค    Download
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ของคณะมนุษยศาสตร์    Download
แบบคำร้องขอใช้สถานที่ สื่อฯ และจัดเลี้ยง งานโครงการของภาควิชา    Download

ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

แบบขอยืมสื่อและอุปกรณ์    Download
แบบขอใช้บริการผลิตสื่อ    Download

งานประชุมและจัดเลี้ยง

แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์จัดเลี้ยง    Download
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    Download
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองการประชุมของคณะมนุษยศาสตร์  Download