ข่าวล่าสุด

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการการเรียนรู้ในช่วง COVID-19 Ep.4

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการการเรียนรู้ในช่วง COVID-19 Ep.4

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

การศึกษาดูงานของคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา การล่ามภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว

การศึกษาดูงานของคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา การล่ามภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว

การอบรมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA

การอบรมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) LCC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ (ออนไลน์)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) LCC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ (ออนไลน์)

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ขอความอนุเคราะห์นิสิตและศิษย์เก่ากรอกข้อมูลแบบสำรวจ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS STARS

ขอความอนุเคราะห์นิสิตและศิษย์เก่ากรอกข้อมูลแบบสำรวจ เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS STARS

การประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทุนศึกษาสำหรับุคลากร ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนศึกษาสำหรับุคลากร ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมโครงการเทคนิคและรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (MANUSCRIPT)

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มศว เข้าร่วมโครงการเทคนิคและรูปแบบการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (MANUSCRIPT)

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และ นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และ นักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล หัวข้อ “การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon”

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ในปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ในปี 2563

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Meiji University Global Workshop Online

มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Meiji University Global Workshop Online

ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์

ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักหอสมุดกลาง จะเริ่มนำ "CL OpenAthens" มาใช้แทน "CLVPN" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักหอสมุดกลาง จะเริ่มนำ "CL OpenAthens" มาใช้แทน "CLVPN" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Dare to Change โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Dare to Change โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์

กำหนดวันหยุดราชการวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563 ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์

งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

ภาพบรรยากาศงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ผู้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563

ภาพบรรยากาศงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่อาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ผู้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการฝึกงานของนิสิต ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะมนุษยศาสตร์

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และการฝึกงานของนิสิต ระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ ดร.พนม-อาจารย์นงนวล พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์ขอขอบคุณ ดร.พนม-อาจารย์นงนวล พงษ์ไพบูลย์ ที่ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลีที่ได้รางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน Quiz on Korea 2020

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลีที่ได้รางวัลจากกิจกรรมการแข่งขัน Quiz on Korea 2020

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่างคณะในอนาคต Ep.3

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือระหว่างคณะในอนาคต Ep.3

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์กับรองศาสตราจารย์ ดร. ดิกซัน หว่อง คณบดี คณะภาษาสมัยใหม่และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์กับรองศาสตราจารย์ ดร. ดิกซัน หว่อง คณบดี คณะภาษาสมัยใหม่และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกง

RSS
13456789101112Last

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 16292 Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel (662)649-5000 ext. 16292


 

 

 

" คะแนนจิตพิสัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 10% แบ่งเป็น ความซื่อสัตย์ 2% ความตรงต่อเวลา 2% ความประพฤติ และการแต่งกายเหมาะสม 1% การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็น 2.5% การใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.5% "