ข่าวล่าสุด

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6337 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6337 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์ และห้องสมุด

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านจิรายุ - พูนทรัพย์ และห้องสมุด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขั้นตอนการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1-2563

ขั้นตอนการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1-2563

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ใช้บริการพรินต์ด่วน Double A fast print

ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ใช้บริการพรินต์ด่วน Double A fast print

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ 𝗖𝗶𝘁𝗲𝗦𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗰𝘀

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ 𝗖𝗶𝘁𝗲𝗦𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗰𝘀

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน QR Code LINE กลุ่มเรียน และ รหัสเข้า google classroom ของวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU 121 ภาคเรียนที่ 1

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ กลุ่มเรียน QR Code LINE กลุ่มเรียน และ รหัสเข้า google classroom ของวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU 121 ภาคเรียนที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 🎊 อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 🎊 อาจารย์ ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Naruto University of Education (NEU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Naruto University of Education (NEU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS)

กำหนดการกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม 2563

กำหนดการกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ในเดือนกรกฎาคม 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ขอความร่วมมือนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ขอความร่วมมือนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  ZOOM ในโครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  ZOOM ในโครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการขยายเวลาใช้งานระบบยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต (I-Pass: Internet Passport) จากเดิม 120 นาที เพิ่มเป็น 180 นาที

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการขยายเวลาใช้งานระบบยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต (I-Pass: Internet Passport) จากเดิม 120 นาที เพิ่มเป็น 180 นาที

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอก สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching”

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ SWU-BEST: Effective Online Teaching”

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Share&Learn การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับรายวิชา

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มศว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Share&Learn การประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับรายวิชา

📢 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบูรณาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

📢 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบูรณาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ EIT สำหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/บริษัท ที่มาติดต่อกับคณะมนุษยศาสตร์

ขอความร่วมมือกรอกแบบวัดการรับรู้ EIT สำหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคล/บริษัท ที่มาติดต่อกับคณะมนุษยศาสตร์

แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับ ภาษาจีน 🇨🇳 ภาษาเกาหลี 🇰🇷 ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵 โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว

แนะนำหนังสือแปลจากต้นฉบับ ภาษาจีน 🇨🇳 ภาษาเกาหลี 🇰🇷 ภาษาญี่ปุ่น 🇯🇵 โดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มศว

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

ขอความร่วมมือทำแบบประเมินการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ขอความร่วมมือทำแบบประเมินการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินการเรียนรู้ออนไลน์: ความท้าทายในยุค Covid-19

RSS
1356789101112Last

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 16292 Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel (662)649-5000 ext. 16292


 

 

 

" คะแนนจิตพิสัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 10% แบ่งเป็น ความซื่อสัตย์ 2% ความตรงต่อเวลา 2% ความประพฤติ และการแต่งกายเหมาะสม 1% การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็น 2.5% การใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.5% "