ข่าวล่าสุด

เสวนาออนไลน์ “มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากความปกติใหม่” Humanities and the New Normal

เสวนาออนไลน์ “มุมมองมนุษย์ : เรื่องเล่าจากความปกติใหม่” Humanities and the New Normal

ขอความร่วมมือนิสิตประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือนิสิตประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ แจ้งให้นายจ้างของตนเองทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ แจ้งให้นายจ้างของตนเองทำแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชยา จันทร์โชติ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชัน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัชยา จันทร์โชติ นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ KRU ต่อต้านคอร์รัปชัน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญานิกา สำลี ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญานิกา สำลี ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตทุกหลักสูตรช่วงการระบาดของโรค COVID-19

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิตทุกหลักสูตรช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศระเบียบการสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ และ ค่าน้ำหนักคะแนน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

ประกาศระเบียบการสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์ขั้นต่ำ และ ค่าน้ำหนักคะแนน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

คณะมนุษยศาสตร์ ชวนฟัง อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด -​19 ในรายการชิสามาแชร์

คณะมนุษยศาสตร์ ชวนฟัง อาจารย์ ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด -​19 ในรายการชิสามาแชร์

โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563

โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศวคืนสู่สังคม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563

📣 เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563

📣 เปิดรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์ มศว ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

คณะมนุษยศาสตร์ มศว ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

(AUN-QA) เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

(AUN-QA) เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID19 (ฉบับที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID19 (ฉบับที่2)

(ประกาศคณะมนุษยศาสตร์) เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

(ประกาศคณะมนุษยศาสตร์) เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ที่ ประสานมิตร องครักษ์ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก

งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ที่ ประสานมิตร องครักษ์ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก

ขอเชิญส่งบทความวิจัยในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารธุรกิจและภาษา (วารสารอยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ขอเชิญส่งบทความวิจัยในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริหารธุรกิจและภาษา (วารสารอยู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

🌟 รับสมัครงาน 🌟 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ( PR and International Relations officer ) 👉 อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

🌟 รับสมัครงาน 🌟 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ( PR and International Relations officer ) 👉 อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ "Infographic, Design thinking และ Mobile application"

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์ "Infographic, Design thinking และ Mobile application"

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1272 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1272 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

RSS
1246789101112Last

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 16292 Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel (662)649-5000 ext. 16292


 

 

 

" คะแนนจิตพิสัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 10% แบ่งเป็น ความซื่อสัตย์ 2% ความตรงต่อเวลา 2% ความประพฤติ และการแต่งกายเหมาะสม 1% การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็น 2.5% การใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.5% "