ข่าวล่าสุด

เกณฑ์คะแนนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

เกณฑ์คะแนนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

การแก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงานของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ (ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร พฤศจิกายน 2562)

การแก้ไขข้อมูลสถานที่ทำงานของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ (ที่รับพระราชทานปริญญาบัตร พฤศจิกายน 2562)

การเปิดคัดเลือกเยาวชน อายุระหว่าง 18-24 ปี เพื่อร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum 2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การเปิดคัดเลือกเยาวชน อายุระหว่าง 18-24 ปี เพื่อร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum 2020 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้ง 7

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้ง 7

เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2003 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

โครงการบริการวิชาการจัดสอบเพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบริการวิชาการจัดสอบเพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1272 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1272 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ– วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ– วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12

การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ

การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ โครงการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12(HUSOC 12)

ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ โครงการเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12(HUSOC 12)

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธ์ที่เป็นธรรมฯ

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายลิขสิทธิ์ในด้านสิทธ์ที่เป็นธรรมฯ

RSS
1235789101112Last

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 16292 Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel (662)649-5000 ext. 16292


 

 

 

" คะแนนจิตพิสัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 10% แบ่งเป็น ความซื่อสัตย์ 2% ความตรงต่อเวลา 2% ความประพฤติ และการแต่งกายเหมาะสม 1% การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็น 2.5% การใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.5% "