Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีแก่ นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย กศ.บ. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง ในการประกวดบทกวี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป Read more

ขอแสดงความยินดีแก่ นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย กศ.บ. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง ในการประกวดบทกวี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ขอแสดงความยินดีแก่ นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดกลอนสด โครงการครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 13 Read more

ขอแสดงความยินดีแก่ นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดกลอนสด โครงการครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 13

First1314151618202122

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top