Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

📌ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา - สาขาวิชาจิตวิทยา “ทุนส่งเสริมศักยภาพนิสิตในการเผยแพร่และสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาการด้านจิตวิทยา” Read more

📌ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา - สาขาวิชาจิตวิทยา “ทุนส่งเสริมศักยภาพนิสิตในการเผยแพร่และสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาการด้านจิตวิทยา”

📌ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา - สาขาวิชาจิตวิทยา

“ทุนส่งเสริมศักยภาพนิสิตในการเผยแพร่และสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิชาการด้านจิตวิทยา”

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย 🎉🎉🎉 "น้ำเงิน นามสมมติ" (นามปากกา) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นักเขียนผู้นำกระแสหญิงหญิงและมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม" Read more

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย 🎉🎉🎉 "น้ำเงิน นามสมมติ" (นามปากกา) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นักเขียนผู้นำกระแสหญิงหญิงและมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม"

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย 🎉🎉🎉
"น้ำเงิน นามสมมติ" (นามปากกา)
ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย รหัส 52
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นักเขียนผู้นำกระแสหญิงหญิงและมีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม" จากหนังสือเรื่อง “23.5 องศาที่โลกเอียง”

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ 🎉🎉 🤍 คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ 🤍 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล ARF DISTINGUISED AWARDS 2024 Read more

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ 🎉🎉 🤍 คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ 🤍 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล ARF DISTINGUISED AWARDS 2024

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ 🎉🎉

🤍 คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ 🤍

ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสําหรับเด็ก รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล ARF DISTINGUISED AWARDS 2024

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ขอนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) Read more

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ขอนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS)

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ขอนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) ของอาจารย์ ดร.พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ขอนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) ของอาจารย์ ดร.พรทิพย์ ณิช สมิทธ์ศราการย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ขอนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม Read more

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ขอนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ขอนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม 

First7891012141516Last

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top