Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image
image
image
ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม
image
รศ.ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
image
รศ.ดร.นันทนา วงษ์ไทย
image
image
อาจารย์ ดร.สกลุรัตน์ วรธำรง
image
ผศ.ดร.สยุมพร ฉันทสิทธิพร
image
ผศ.ดร.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล
image
อาจารย์วนารัตน์ น้อยเล็ก
image
ผศ.ดร.กิตติพล ฐิโนทัย
image
อาจารย์ ดร.อาภาพรรษ์ เรืองกุล
image
อาจารย์ปริญญา ฉิมบรรเลง
image
ผศ.ดร.สิทธินี ธรรมชัย
image
ผศ.ดร.ภูวกร ฉัตรบำรุงสุข
image
ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์
image
ผศ.ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
image

 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top