1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ทุนพัฒนานิสิต
  3. ข่าววิจัย
  4. ข่าวสมัครงาน
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตรอบรม เช่น English Communication, English for Graduate, Grammar,...
มูลนิธิการศึกษาไทย – เอมริกัน ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2558 จำนวน 1-3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง...
โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ปรากฏการณ์ คติชนสร้างสรรค์ ในสังคมไทยปัจจุบัน : ข้อค้นพบจากโครงการเมธีวิจัยอาวุโส...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4108 คณะมนุษยศาสตร์   ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4108 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก...
next
prev