1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ทุนพัฒนานิสิต
  3. ข่าววิจัย
  4. ข่าวสมัครงาน
  5. มติที่ประชุม มศว
ภาควิชาบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดโครงการบริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม เปิดหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม ระยะเวลา 3 เดือน (SWU SE TRAINING) เพื่อปลูกฝังความรู้ และความเข้าใจ...
ทุนการศึกษา ณ เมืองแคมบริจด์ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมค่าลงทะเบียนเรียน ค่าเครื่องบินโดยสาร ค่าตรวจลงตรา (วีซ่า) ค่ารถโดยสารในประเทศอังกฤษ ค่าที่พัก และค่าอาหาร จำนวน 4 ทุน...
ICOIS 2015 call for paper
วันพฤหัสบดี, 26 กุมภาพันธ์ 2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ University Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Innovation...
ตำแหน่งและสังกัด ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4107 สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยา...
next
prev