ข่าวล่าสุด

การรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

การรายงานตัวและฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

แผนด้านอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์

แผนด้านอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับสมบูรณ์

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนิน วงศ์ไพบูลย์ขจร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษาครั้งที่ 9

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนิน วงศ์ไพบูลย์ขจร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษาครั้งที่ 9

คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญชวนบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมรายงานตัวและฝึกซ้อม “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562” ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญชวนบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมรายงานตัวและฝึกซ้อม “พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562” ครั้งที่ 1

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีกิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีกิจกรรม: สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2563

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร UKPSF

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา จิตวิทยา"

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา จิตวิทยา"

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาไทย"

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ภาษาไทย"

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปรัชญาและศาสนา" ครั้งที่ 1

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปรัชญาและศาสนา" ครั้งที่ 1

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์ SWU OPEN HOUSE วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์ SWU OPEN HOUSE วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบริการวิชาการเพื่อผู้สูงวัย: ครั้งที่ 1 ณ อบต. สาริกา จังหวัดนครนายก

โครงการบริการวิชาการเพื่อผู้สูงวัย: ครั้งที่ 1 ณ อบต. สาริกา จังหวัดนครนายก

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต:ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต:ปฏิบัติการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สำหรับนิสิตปี 3 และ ปี 4 เพื่อเตรียมการนำเสนองานและประกอบวิชาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร สำหรับนิสิตปี 3 และ ปี 4 เพื่อเตรียมการนำเสนองานและประกอบวิชาชีพ

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6240 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6240 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล หัวข้อ การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัล หัวข้อ การผลิตสื่อการสอนดิจิทัลอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรเเกรม Microsoft PowerPoint และ Powtoon

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการทำสื่อการทำการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการทำสื่อการทำการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เกี่ยวกับรายละเอียดของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ให้สัมภาษณ์กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เกี่ยวกับรายละเอียดของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการการเรียนรู้ในช่วง COVID-19 Ep.4

การพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการการเรียนรู้ในช่วง COVID-19 Ep.4

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

การศึกษาดูงานของคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา การล่ามภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว

การศึกษาดูงานของคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา การล่ามภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว

การอบรมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA

การอบรมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN-QA

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) LCC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ (ออนไลน์)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ) LCC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-เยอรมัน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ (ออนไลน์)

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3713 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 3714 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนารถบพิตร

ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

RSS
13456789101112Last

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 16292 Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel (662)649-5000 ext. 16292


 

 

 

" คะแนนจิตพิสัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 10% แบ่งเป็น ความซื่อสัตย์ 2% ความตรงต่อเวลา 2% ความประพฤติ และการแต่งกายเหมาะสม 1% การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็น 2.5% การใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.5% "