1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ทุนพัฒนานิสิต
  3. ข่าววิจัย
  4. ข่าวสมัครงาน
 "งานศรีนครินทร์...สีสันแห่งความสุข 2558"  ณ  สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหมกมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  วันที่ 25  ธันวาคม 2557  ระหว่างเวลา 07.00 - 9.30  น. และ  17.30 - 21.30  น. กำหนดการตามเอกสารดังแนบ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพือรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่  3 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่  13  มกราคม 2558...
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8
วันพฤหัสบดี, 13 พฤศจิกายน 2557
กำหนดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 8 หัวข้อ “มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง” วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่...
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาเพื่ออาชีพ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา (1)7-3379 สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท  files/news/58/TOR_LC_Thai2edit.pdf  
next
prev