1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ทุนพัฒนานิสิต
  3. ข่าววิจัย
  4. ข่าวสมัครงาน
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หลักสูตรอบรม เช่น English Communication, English for Graduate, Grammar,...
ประกาศให้ทุนทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  เป็นระยะเวลา 1 ปี ในระหว่าง เดือนเมษายน 2558 - มีนาคม 2559 ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sumitomo.or.jp/e/ กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที 31...
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Third International Conference on Advancement of Development Administration 2014—Social Sciences and Interdisciplinary Studies  (The 3rd ICADA 2014—SSIS)  ในหัวข้อ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4108 คณะมนุษยศาสตร์   ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4108 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก...
next
prev