admission1206592906590507590009

ข่าวล่าสุด

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3

ขอเชิญนิสิตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

ขอเชิญนิสิตส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)

คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-0211 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ )

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7-0211 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ )

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้และหลักคิดในการทำงานแก่นักศึกษา และเยี่ยมชมงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 20

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้และหลักคิดในการทำงานแก่นักศึกษา และเยี่ยมชมงาน Saha Group Fair ครั้งที่ 20

RSS

" คะแนนจิตพิสัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 10% แบ่งเป็น ความซื่อสัตย์ 2% ความตรงต่อเวลา 2% ความประพฤติ และการแต่งกายเหมาะสม 1% การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็น 2.5% การใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.5% "

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์