คณะมนุษยศาสตร์
Search
× Search

   

image
image

International Studies

ศูนย์การศึกษานานาชาติ
Undergraduate Studies

ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี

Graduate Studies

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3274+

นิสิต

18

หลักสูตร

33+

บริการวิชาการ

134

บุคลากร

แสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12 แสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12

แสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับอุดมศึกษา โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ 12

0 18
เปิดรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง" เปิดรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ  "เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง"

เปิดรับศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "เทคนิคการสื่อสารและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัยอย่างไร้ช่องว่าง"

 

0 40

 

" คะแนนจิตพิสัย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 10% แบ่งเป็น ความซื่อสัตย์ 2% ความตรงต่อเวลา 2% ความประพฤติ และการแต่งกายเหมาะสม 1% การมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็น 2.5% การใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับกาลเทศะ 2.5% "

ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์
/Contact Us

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10700
Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand
โทรศัพท์อัตโนมัติ 02-649-5000 ต่อ 16292
โทรสาร 02-260-1914
E-mail: huswu@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top