1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ทุนพัฒนานิสิต
  3. ข่าววิจัย
  4. ข่าวสมัครงาน
  5. มติที่ประชุม มศว
article thumbnailวช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้ที่สนใจจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด) ตามเอกสารแนบท้าย   หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนผ่านระบบ NRMS ที่เว็บไซต์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4960 สังกัดภาควิชาจิตวิทยา...
next
prev