1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ทุนพัฒนานิสิต
  3. ข่าววิจัย
  4. ข่าวสมัครงาน
  5. มติที่ประชุม มศว
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลื่อนการเปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป และขยายการรับสมัครไปจนถึงก่อนวันเปิดเรียนหนึ่งสัปดาห์ (เริ่มเรียนวันแรก คือ วันที่  16 พฤษภาคม 2558) * English Communication          18 พ.ค. 58    ...
มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสลาม(UBD) และศูนย์ East-West Center (EWC) สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตร English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2558  ณ...
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ รายละเอียดการส่งบทความวิจัยดังเอกสารที่แนบมา Download
ตำแหน่งและสังกัด ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0209 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วรรณคดีและภาษาเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1....
next
prev