Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม


คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

 • 114 SUKHUMVIT 23, BANGKOK 10110, THAILAND
 • Tel (662)649-5000 ext. 16292
 • e-mail: huswu@g.swu.ac.th
 • ส่งหนังสือถึงคณะมนุษยศาสตร์ :  husaraban@g.swu.ac.th
 • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : mediahuswu@g.swu.ac.th

         

image

คณะมนุษยศาสตร์


114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand. Tel +66 2 649 5000

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top