Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  4. แผนงานและประกันคุณภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  6. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  7. หน่วยงานภายใน
  8. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 

นโยบายคณะมนุษยศาสตร์

 • นโยบายการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  Click
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)  Click

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะมนุษยศาสตร์

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  Click
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  Click

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  Click

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

 • ข้อมูลพื้นฐาน  Click   
 • การบริหารงาน  Click 
 • การจัดซื้อจัดจ้าง  Click    
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  Click     
 • การส่งเสริมความโปร่งใส  Click      

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

 • การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  Click
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  Click

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top