Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม

จรรยาบรรณบุคลากร มศว

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริการงานบุคคลว่าด้วยจรรยาบรรณให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดี ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นที่ยอมรับยกย่องจากบุคคลทั่วไป จึงได้ออกข้อบังคับโดยมีรายละเอียดสำคัญที่บุคลากรควรรับทราบตามหัวข้อ ดังนี้

จรรยาบรรณทั่วไป
 1. ยึดมั่น ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 4. ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การปฏิบัติตามมาตรการใดๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลได้มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลอื่น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม
 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 6. ไม่ใช้อำนาจครอบงำผิดทำนองครองธรรมต่อผู้อื่น
 7. ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
จรรยาบรรณวิชาชีพ

บุคลากรต้องไม่ใช้วิชาชีพเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนหรือผู้อื่น ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว้ บุคลากรต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ได้ถูกกำหนดไว้นั้นด้วย

จรรยาบรรณต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ
 1. ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของผู้เรียนและผู้รับบริการ
 2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนต่อผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ
 3. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ
 4. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ อันได้มาเนื่องจากการปฏิบัติงานของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลหรือเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาต
 5. ไม่ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้เรียนซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงไม่แสดงท่าทีที่ส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางกายหรือทางวาจา
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
 1. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 2. ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรม
 3. ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งละเว้นการใช้กิริยา ก้าวร้าว ส่อเสียด หยาบคาย ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะ ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงงานของผู้อื่นโดยมิชอบ
 4. ไม่กระทำหรือแสดงท่าทีที่ส่อถึงล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางกายหรือทางวาจา
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต่อส่วนงาน และต่อมหาวิทยาลัย
 1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
 3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อุทิศตนเพื่อมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
 4. ตรงต่อเวลา ใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
 5. ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย
 6. ใช้ทรัพย์สินของส่วนงานและของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
 7. รักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
 8. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยไปเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
จรรยาบรรณต่อประชาชนและต่อสังคม
 1. ประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไป
 2. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีของสังคม
 3. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้ที่มาติดต่อการงานหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่การงานนั้น หากปรากฏในภายหลังว่ามีการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หา ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วตามวิสัยและพฤติการณ์ในขณะนั้น เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
 1. ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
 2. รักษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ยึดมั่นในความเป็นธรรม
 3. คุ้มครองความมีเสรีภาพทางวิชาการควบคู่กับความรับผิดชอบบุคลากร
 4. สนับสนุนความเสมอภาคในทางการศึกษาของประชาชน
 5. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบุคลากรและผู้เรียน
 6. ไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top