Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม

ประวัติความเป็นมา

image

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2

image

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 38


ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรการศึกษาที่พัฒนามาจากส่วนงานหนึ่งของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีการจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยมีวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เป็นศูนย์กลางการบริหาร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ประกอบด้วยคณะวิชาต่างๆ 4 คณะ ได้แก่
1. คณะวิชาการศึกษา
2. คณะวิชาวิจัยการศึกษา
3. คณะวิชาวิทยาศาสตร์
4. คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์

image
image

โดยมีหัวหน้าคณะวิชารับผิดชอบงานบริหารและงานวิชาการ ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการจัดตั้งให้เป็นคณะ จึงได้มีการแยกคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์คณะวิชาการศึกษาเปลี่ยนเป็นคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานพื้นฐาน/ธุรการ ของคณะในทุกๆพันธกิจ
2. ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
3. ศูนย์การศึกษานานาชาติ ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรนานาชาติ
4. ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

image
image
image

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 16292
Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, 114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand Tel (662)649-5000 ext. 16292

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top