Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม

 
 DescriptionModified Date Clicks
เเนวทางการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2/1/2023Download0
แบบฟอร์มการเขียนประวัติและผลงานอาจารย์6/28/2023Download10
แบบฟอร์มขอเสนอหลักสูตรเข้าเเผนเเม่บท6/28/2023Download0
แบบฟอร์มขอเสนอหลักสูตรระยะสั้น6/28/2023Download0
แบบฟอร์มคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร6/28/2023Download0
แบบฟอร์มคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร6/28/2023Download10
แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร2/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา6/28/2023Download10
แบบฟอร์มมคอ.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี6/28/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.32/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.3 (สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2566)9/19/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.42/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.52/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.62/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.72/1/2023Download0
แบบฟอร์มรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร6/28/2023Download16
แบบฟอร์มสมอ.086/28/2023Download0
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top