Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. Admission
  4. ข่าว
  5. วิจัย
  6. วิชาการ
  7. บริการวิชาการ
  8. ติดต่อเรา
  9. แบบฟอร์ม

 
 DescriptionModified Date Clicks
เเนวทางการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2/1/2023Download0
แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ 2/1/2023Download0
แบบฟอร์มการเขียนประวัติและผลงานอาจารย์2/1/2023Download1
แบบฟอร์มขอเสนอหลักสูตรระยะสั้น2/1/2023Download0
แบบฟอร์มคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร2/1/2023Download0
แบบฟอร์มคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร2/1/2023Download0
แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร2/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา2/1/2023Download1
แบบฟอร์มมคอ.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี2/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.32/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.42/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.52/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.62/1/2023Download0
แบบฟอร์มมคอ.72/1/2023Download0
เเบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร12/7/2021Download0
แบบฟอร์มสมอ.082/1/2023Download0
แบบฟอร์มสำหรับพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร10/20/2021Download117
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top