Search
× Search

 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
- ขั้นตอนการขอยื่น Exemption วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป (SWU121-124) Download 
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  Download
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  Download 
- ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี Click 
- ศูนย์การศึกษานานาชาติ Click 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ SWU-SET
- วิดีโออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ SWU-SET  Click 
- การยื่น EXIT-EXAM และ EXEMPTION  Click 

 

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  Download 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  Download 
- ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click 
- บัณฑิตวิทยาลัย Click 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top