Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม

​​​​​​

 ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  Click
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566  Click
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2566 Click
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2567 Click
- ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี Click 
- ศูนย์การศึกษานานาชาติ Click 
- กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 Click

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ SWU-SET
- วิดีโออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ SWU-SET  Click 
- ขั้นตอนการยื่น EXIT-EXAM และ EXEMPTION วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป (SWU193-SWU194) Click 
- ประกาศการยกเว้นการเรียน (Exempion) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี Click

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
- แนวปฏิบัติสำหรับนิสิต  Click 
- การฝึกงานเเละสหกิจศึกษาของศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี  Click 
- การฝึกงานเเละสหกิจศึกษาของศูนย์การศึกษานานาชาติ  Click 

 

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  Click
- ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566  Click
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ชาวไทย)  Click
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ชาวต่างชาติ)  Click
- ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Click 
- บัณฑิตวิทยาลัย Click 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top