Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม


170463 1
Nearpod Download 

-สร้างบทเรียนออนไลน์
-สร้างคำถามให้ผู้เรียนตอบหลังจากจบคลาส

170463 1
Zipgrade Download 

-ใช้กระดาษคำตอบจากเว็บไซต์ให้ผู้เรียนฝนคำตอบด้วยดินสอ 2B
-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
-ประมวลผลคะแนนรายบุคคล

170463 1
Prezi Download 

-สร้างการนำเสนอออนไลน์
-สร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ

170463 1
Voxer Download 

-ทำหน้าที่คล้ายวิทยุสื่อสาร
-ใช้บันทึกเสียงโต้ตอบ
-ใช้ในกิจกรรมที่ต้องประสานงานกัน

170463 1
Edmodo Download 

-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็คความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

170463 1
Schoology Download 

-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็คความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook

170463 1
Seesaw Download 

-ตัวช่วยเรื่องการส่งงาน การบ้าน แบบฝึกหัดต่าง ๆ 

170463 1
ClassDojo Download 

-ตัวช่วยเรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์
-บันทึกวิดีโอ รูปภาพ ชิ้นงาน

170463 1
Socrative Download 

-สร้างคำถามให้ตอบแบบมีตัวเลือกอย่างเดียว/ถูก-ผิด และแบบเติมคำตอบ
-แบ่งให้ผู้เรียนแข่งกันเป็นทีมได้
-เมื่อตอบคำถามครบ แอปฯ สรุปออกมาเป็นเกรดให้

170463 1
Engrade Download 

-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็กความก้าวหน้าของผู้เรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

170463 1
Zoom Download 

-สร้างห้องเรียนออนไลน์
-ประชุมออนไลน์
-มีการสนทนาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

170463 1
Google Download1  Download2 

แอปพลิเคชันทาง google.com เช่น Google Classroom, Google Hangouts

 

170463 1
Microsoft forms Download 

170463 1
Google forms 

- วิธีใช้งาน Download 
- วิธีสร้างข้อสอบ Download 

170463 1
Moodle

- วิธีใช้งาน Download 

170463 1
Socrative 

- วิธีใช้งาน Download 
แอปพลิเคชั่นข้างต้นมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
- กำหนดให้ผู้เรียน login เพื่อยืนยันตัวตน 
- กำหนดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียว 
- สามารถสลับตัวเลือก สลับข้อ 
- ตั้งเวลาเปิดปิดได้ 
- เก็บเวลาเริ่มต้นทำ เวลาส่งได้
- กำหนดให้เฉลยหรือไม่เฉลยทันทีได้

ทางเลือกอื่น 
170463 1
Google classroom Download 

- ให้นิสิตทำและส่งข้อสอบทีละข้อภายในระยะเวลาที่อาจารย์กำหนด และส่งคำตอบทันที

170463 1
Zoom Download 

- ให้นิสิตเข้าร่วมใน Zoom และเปิดกล้องตลอดเวลาที่สอบเพื่อให้เห็นนิสิตทุกคนขณะทำข้อสอบ
- หากคอมพิวเตอร์ที่นิสิตใช้ไม่มีกล้อง ให้นิสิตใช้กล้องจากมือถือหรือแท็บเล็ตแทน

 170463 1
คลิปวิดีโอนี้แนะนำการใช้ Google docs ในการจัดสอบออนไลน์ โดยใช้งานร่วมกับแอพลิเคชัน Zoom หรือแอปพลิเคชั่นอื่นที่อาจารย์ใช้อยู่ Download 

 

 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top