Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับคณะ
  3. Admission
  4. ข่าว
  5. วิจัย
  6. วิชาการ
  7. บริการวิชาการ
  8. ติดต่อเรา
  9. แบบฟอร์ม


170463 1
Nearpod Download 

-สร้างบทเรียนออนไลน์
-สร้างคำถามให้ผู้เรียนตอบหลังจากจบคลาส

170463 1
Zipgrade Download 

-ใช้กระดาษคำตอบจากเว็บไซต์ให้ผู้เรียนฝนคำตอบด้วยดินสอ 2B
-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
-ประมวลผลคะแนนรายบุคคล

170463 1
Prezi Download 

-สร้างการนำเสนอออนไลน์
-สร้างความน่าสนใจในการนำเสนอ

170463 1
Voxer Download 

-ทำหน้าที่คล้ายวิทยุสื่อสาร
-ใช้บันทึกเสียงโต้ตอบ
-ใช้ในกิจกรรมที่ต้องประสานงานกัน

170463 1
Edmodo Download 

-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็คความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

170463 1
Schoology Download 

-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็คความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook

170463 1
Seesaw Download 

-ตัวช่วยเรื่องการส่งงาน การบ้าน แบบฝึกหัดต่าง ๆ 

170463 1
ClassDojo Download 

-ตัวช่วยเรื่องการสร้างห้องเรียนออนไลน์
-บันทึกวิดีโอ รูปภาพ ชิ้นงาน

170463 1
Socrative Download 

-สร้างคำถามให้ตอบแบบมีตัวเลือกอย่างเดียว/ถูก-ผิด และแบบเติมคำตอบ
-แบ่งให้ผู้เรียนแข่งกันเป็นทีมได้
-เมื่อตอบคำถามครบ แอปฯ สรุปออกมาเป็นเกรดให้

170463 1
Engrade Download 

-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็กความก้าวหน้าของผู้เรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

170463 1
Zoom Download 

-สร้างห้องเรียนออนไลน์
-ประชุมออนไลน์
-มีการสนทนาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

170463 1
Google Download1  Download2 

แอปพลิเคชันทาง google.com เช่น Google Classroom, Google Hangouts

 

170463 1
Microsoft forms Download 

170463 1
Google forms 

- วิธีใช้งาน Download 
- วิธีสร้างข้อสอบ Download 

170463 1
Moodle

- วิธีใช้งาน Download 

170463 1
Socrative 

- วิธีใช้งาน Download 
แอปพลิเคชั่นข้างต้นมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
- กำหนดให้ผู้เรียน login เพื่อยืนยันตัวตน 
- กำหนดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียว 
- สามารถสลับตัวเลือก สลับข้อ 
- ตั้งเวลาเปิดปิดได้ 
- เก็บเวลาเริ่มต้นทำ เวลาส่งได้
- กำหนดให้เฉลยหรือไม่เฉลยทันทีได้

ทางเลือกอื่น 
170463 1
Google classroom Download 

- ให้นิสิตทำและส่งข้อสอบทีละข้อภายในระยะเวลาที่อาจารย์กำหนด และส่งคำตอบทันที

170463 1
Zoom Download 

- ให้นิสิตเข้าร่วมใน Zoom และเปิดกล้องตลอดเวลาที่สอบเพื่อให้เห็นนิสิตทุกคนขณะทำข้อสอบ
- หากคอมพิวเตอร์ที่นิสิตใช้ไม่มีกล้อง ให้นิสิตใช้กล้องจากมือถือหรือแท็บเล็ตแทน

 170463 1
คลิปวิดีโอนี้แนะนำการใช้ Google docs ในการจัดสอบออนไลน์ โดยใช้งานร่วมกับแอพลิเคชัน Zoom หรือแอปพลิเคชั่นอื่นที่อาจารย์ใช้อยู่ Download 

 

 

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top