Search
× Search

ข้อมูลประเมินพฤติกรรมการทำงาน

ตัวอย่างการกรอกแบบประเมิน KPI 

ปีงบประมาณ 2564
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 )
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 64 - 31 ก.ค. 64 )  

ปีงบประมาณ 2563
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 )
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 63 - 31 ก.ค. 63 )

ปีงบประมาณ 2562
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 )
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 62 - 31 ก.ค. 62 )

ปีงบประมาณ 2561
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 60 - 31 ม.ค. 61 ) 
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 61 - 31 ก.ค. 61 )

ปีงบประมาณ 2560
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 59 - 31 ม.ค. 60 ) 
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 60 - 31 ก.ค. 60 ) 

ปีงบประมาณ 2559
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 58 - 31 ม.ค. 59 ) 
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 59 - 31 ก.ค. 59 )

ปีงบประมาณ 2558
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 57 - 31 ม.ค. 58 )
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 58 - 31 ก.ค. 58 )

ปีงบประมาณ 2557
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 56 - 31 ม.ค. 57 )
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 57 - 31 ก.ค. 57 )

ปีงบประมาณ 2556
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 55 - 31 ม.ค. 56 )
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 56 - 31 ก.ค. 56 )

ปีงบประมาณ 2555
รอบที่1 ( 1 ส.ค. 54 - 31 ม.ค. 55 )
รอบที่2 ( 1 ก.พ. 55 - 31 ก.ค. 55 )

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2021 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top