Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและงานเสวนาในนิทรรศการ “THE ELDERLY’S DIGITALIZATION พาผู้สูงวัยเข้าใกล้ดิจิทัล”
Prapawan Tantrakul

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและงานเสวนาในนิทรรศการ “THE ELDERLY’S DIGITALIZATION พาผู้สูงวัยเข้าใกล้ดิจิทัล”

            ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและงานเสวนาในนิทรรศการ “THE ELDERLY’S DIGITALIZATION พาผู้สูงวัยเข้าใกล้ดิจิทัล” นิทรรศการจากงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ “การพัฒนาเครื่องมือออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานระบบดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ” (Digital User Interface Design Tools Development For Elderly) ผลงานของ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิชญา นิลรุ่งรัตนา (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อติเทพ แจ้ดนาลาว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

         พิธีเปิดและงานเสวนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพมหานคร และด้วยมาตรการป้องกันโควิด 19 พิธีเปิดจะทำการจัดแบบผสมผสาน โดยเปิดให้รับชมการ Live Stream ผ่านแฟนเพจ https://www.facebook.com/Uiuxforelderly-103159592180208 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมแต่ไม่สามารถเดินทางมาในสถานที่จัดกิจกรรมได้

กำหนดการ

13.30 น. เริ่มลงทะเบียนเข้างาน

14.30 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน   

14.30 - 15.00 น. เชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติเข้าชมงานนิทรรศการ                                     

เปิดการเสวนา “THE ELDERLY’S DIGITALIZATION พาผู้สูงวัยเข้าใกล้ดิจิทัล”

- 15.00  - 15.40 น. “การสร้างเนื้อหาสำหรับผู้สูงอายุในโลกดิจิทัล” เสวนาโดยวิทยากร นักสร้างสรรค์เนื้อหาและออกแบบประสบการณ์

จาก บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด เจ้าของเพจ PERCEPTIA

คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์ คุณ ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์

ร่วมเสวนาโดยกลุ่มผู้สร้างสรรค์กล่องพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัยติดเตียง

MUSEUM (VR) BOX FOR BEDRIDDEN PATIENTS

คุณกาญจนา จีโน คุณณัฏฐ์ภัสร์ ผลาพฤกษ์ คุณกนธิชา เตชะพกาพงษ์

- 15.40  - 16.00 น. “สูงวัยหัวใจดิจิทัล” เสวนาโดยวิทยากร ผู้สูงวัยเน็ตไอดอล

เจ้าของเพจ โสภิตชิทแชท คุณ โสภิต สุนทรธนสถิตย์

16.00 น. - 16.30 น.

การนำเสนองานวิจัย “การพัฒนาเครื่องมือออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานระบบดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ” โดย พิชญา นิลรุ่งรัตนา นักศึกษาปริญญาเอก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อติเทพ แจ้ดนาลาว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

16.30 น.  เป็นต้นไป

Q&A และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน เชิญเข้าชมนิทรรศการตามอัธยาศัย             

         จึงขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดและงานเสวนาตามวันและเวลาดังกล่าว และขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 24 เมษายน 2565 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

 

We are delighted to invite HU members to attend the opening ceremony and the seminar on "THE ELDERLY’S DIGITALIZATION", a special part of our HU lecturer’s thesis exhibition by Ajarn Pitchaya Nilrungratana from the Bachelor of Arts Program in Children’s Literature. Ajarn Pitchaya is a Ph.D candidate of the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, and Assistant Professor Dr. Atithep Chaetnalao is her thesis advisor.

The event will be held on 25th March 2021 from 1.30 - 4.30 PM on the first floor, TCDC (Thailand Creative & Design Center), Grand Postal Building. Live Stream is offered via https://www.facebook.com/Uiuxforelderly-103159592180208.

If you would like to explore the thesis exhibition, you can do so from 22nd March - 24th April 2022 at the first floor of Thailand Creative & Design Center, Grand Postal Building, Bang Rak, Bangkok.

 

Previous Article ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้ทั้ง 6 สมรรถนะ เพื่อเป็น Blended Learning Designers
Next Article ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนการอบรมการประเมินพัฒนาการเพื่อการทำวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ”
Print
817 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top