Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

“ทุนการพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น”

“ทุนการพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น”

[ ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ]

ด้วยศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์ ที่มีความสนใจ เพื่อรับทุน “ทุนการพัฒนาโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น” เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของความตั้งใจในการพัฒนาโครงงานสาหรับสหกิจศึกษา และถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานที่ตนเองฝึกประสบการณ์อยู่ และเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านมนุษย์ศาสตร์ที่นิสิตกำลังศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ สู่สาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของสังคมและมีความทันสมัย

ทุนสนับสนุนมีดังต่อไปนี้
จำนวน 6 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

📌นิสิตที่สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ คุณสุภาวดี เปล่งเสียง ณ สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2567

Previous Article 9 -10 พฤษภาคม 2567 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการสารสนเทศ
Next Article เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย Wenzao Ursuline University of Languages ไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2567
Print
108 Rate this article:
3.0

Documents to download

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top