Search
× Search
image

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2565
Prapawan Tantrakul

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2565

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ

ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน 2565 รายละเอียดดังภาพ

 

Humanities Weekly News Updates (4th week of September 2022)

Faculty and staff members can leave your questions or share interesting news with us via huswu@g.swu.ac.th

Previous Article ขอเชิญชวนนิสิตทุกคนยืนยันตัวตน ในการเข้ารับบริการให้การปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มสุขภาพจิต อูก้า (Ooca Application)
Next Article ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ ชุดการอบรม เรื่อง การวัดประเมินการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 18 ถึง 27 ตุลาคม 2565
Print
94 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top