Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

🌟ประชาสัมพันธ์ 🌟 แจ้ง นิสิตระดับชั้นปีที่ 4 หรือ นิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รายวิชา SWU300
Dedanan Sawangrat

🌟ประชาสัมพันธ์ 🌟 แจ้ง นิสิตระดับชั้นปีที่ 4 หรือ นิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รายวิชา SWU300

🌟ประชาสัมพันธ์ 🌟

แจ้ง นิสิตระดับชั้นปีที่ 4 หรือ นิสิตที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน รายวิชา SWU300 เพื่อเตรียมการจบการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบในระบบสุพรีมของตนเอง
📌หากไม่พบ การลงทะเบียน รายวิชาดังกล่าว ให้ติดต่อ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 4 เพื่อให้ลงทะเบียนรายวิชา SWU300

Previous Article คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิ ศีลวัตกุล
Next Article 15-18 กุมภาพันธ์ 2567  - โครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
Print
101 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top