Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626

สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือภาษาและการสื่อสาร หรือการสอนภาษา

2. มีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ

ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ

- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ

- คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ

- คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ

- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ

- คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ

- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ

- คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ

- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 222 ชั้น 2 โทร. 02-649-5543

รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=32040

Previous Article รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
Next Article ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "จิตวิทยาหรรษาทุกช่วงวัย" ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 (เข้าร่วมอบรมฟรี)
Print
920 Rate this article:
5.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top