Search
× Search
image

ข่าวสาร

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5626

สังกัดศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือภาษาและการสื่อสาร หรือการสอนภาษา

2. มีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ

ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ

- คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ

- คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ

- คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ

- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ

- คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ

- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ

- คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ

- คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 222 ชั้น 2 โทร. 02-649-5543

รายละเอียดเพิ่มเติม https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=32040

Previous Article รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4576 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
Next Article ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ "จิตวิทยาหรรษาทุกช่วงวัย" ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2565 (เข้าร่วมอบรมฟรี)
Print
392 Rate this article:
5.0

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top