Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Chungbuk National Universityสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Chungbuk National Universityสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567

⭐️รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Chungbuk National Universityสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567 ⭐️

เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรผได้มีโอกาสไปศึกษาภาษา

และวัฒนธรรมเกาหลี รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำกลับมาพัฒนาตนเองด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

รายละเอียด ดังนี้ ⬇️⬇️

1. จำนวนรับสมัคร 25 คน

2. ระยะเวลาศึกษา เดือนกันยายน 2567 ถึง เตือนธันวาคม 2567 หรือ เดือนมิถุนายน 2568

3. การรับสมัคร วันที่ 9 - 22 เมษายน 2567 ที่ห้องสาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ (ห้อง244)

Previous Article รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Jeonbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2567
Next Article ทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
Print
102 Rate this article:
3.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top