Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ Prof. Minakuchi Sayuri, Edogawa University ได้จัดโครงการ Online Collaborative Tandem Learning Program เพื่อเรียนรู้สังคมญี่ปุ่นและไทย
Prapawan Tantrakul

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ Prof. Minakuchi Sayuri, Edogawa University ได้จัดโครงการ Online Collaborative Tandem Learning Program เพื่อเรียนรู้สังคมญี่ปุ่นและไทย

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออกร่วมกับ Prof. Minakuchi Sayuri, Edogawa University ได้จัดโครงการ Online Collaborative Tandem Learning Program เพื่อเรียนรู้สังคมญี่ปุ่นและไทยร่วมกัน บูรณาการกับรายวิชา JPN336 JAPANESE IN AUDIO-VISUAL MEDIA โดยจะจัดกิจกรรมออนไลน์ ในรูปแบบสัมมนาและทำงานร่วมกัน จำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 หัวข้อ “สังคมไทยภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผ่านสื่อ” มีนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม 30 คน ชาวญี่ปุ่นเข้าร่วม 12 คน

กิจกรรมในครั้งที่ 2 - 4 นั้นจะเป็นการประชุมเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์รายการสารคดีภาษาญี่ปุ่นหัวข้อ “สิ่งที่ยังไม่หายไป หลัง COVID-19” ในวันที่ 5,19,26 เมษายน 2565

มหาวิทยาลัย Edogawa ได้นำภาพบรรยากาศ พร้อมบทสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมลงเว็บไซต์ https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20220228_1.html โดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง และสนุกกับการพูดคุยภาษาญี่ปุ่นกับชาวไทย

 

Japanese Major, Bachelor of Arts Program in Oriental Languages with Prof. Minakuchi Sayuri from Edogawa University held an Online Collaborative Tandem Learning Program to learn Japanese and Thai society, by integrating with the JPN336 JAPANESE IN AUDIO-VISUAL MEDIA course. The activity is held online 4 times in the form of seminars and collaborating work.

For the first activity, the presentation and exchange of ideas was held on 22nd February 2022, under the title "Thai Society under the COVID-19 Pandemic through the Media'' with 30 third-year students and 12 Japanese participants.

The 2nd - 4th activities will be a meeting to cooperatively create a Japanese documentary program titled "Things that haven't disappeared after COVID-19" on 5,19,26 April 2022

Edogawa University has captured the atmosphere along with interviews with students who participated in the activities and share them on the website https://www.edogawa-u.ac.jp/news/20220228_1.html

The students who participated commented that they were glad to be able to participate in the activity, learn different cultures and enjoy talking in Japanese with Thai people.

Previous Article ขอแสดงความยินดีแก่ นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดกลอนสด โครงการครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 13
Next Article โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ครั้งที่ 1 โดยฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
Print
759 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top