Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

หนังสือ "นิทานสุภาษิต12นักษัตร" ผลงานการแปลและการวาดภาพประกอบของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ในรายวิชา CHN381 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น

หนังสือ "นิทานสุภาษิต12นักษัตร" ผลงานการแปลและการวาดภาพประกอบของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน ในรายวิชา CHN381 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น

หนังสือ "นิทานสุภาษิต12นักษัตร" หนังสือที่คัดเลือกสุภาษิตจีนที่มีชื่อสัตว์ในปีนักษัตรจีน โดยบอกเล่าความเป็นมาและความหมายของสุภาษิตทั้ง 12 เรื่อง 12 นักษัตร ในรูปแบบของนิทานสองภาษาไทย-จีน พร้อมเสียงอ่านพินอินและภาพประกอบสวยงาม ผลงานการแปลและการวาดภาพประกอบของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่เรียนในรายวิชา CHN381 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น ผลงานดังกล่าวยังได้บูรณาการกับ "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการแปลจีน-ไทยและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปธรรม ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ภาษาจีน เกร็ดความรู้จากสุภาษิตจีน และวิธีการแปลได้จากหนังสือเล่มนี้  

สำหรับผู้ที่สนใจรับชมผลงาน สามารถสแกน QR Code ในภาพหรือ ไปที่ https://anyflip.com/ofikn/qjca/

Previous Article วันที่ 24 กันยายน 2566 ตัวแทนนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ่านออกเสียงกวีนิพนธ์ไทย” จากวิทยากร อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
Next Article รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ วันที่ 24 ส.ค. 66 - วันที่ 4 ต.ค. 66
Print
376 Rate this article:
4.0

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top