Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

หนังสือ "สงครามสามก๊ก" ผลงานการแปลและการวาดภาพประกอบของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มศว
Prapawan Tantrakul

หนังสือ "สงครามสามก๊ก" ผลงานการแปลและการวาดภาพประกอบของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มศว

หนังสือ "สงครามสามก๊ก" เรื่องราวของบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในยุคสามก๊กในรูปแบบนิทานสองภาษาไทย-จีน พร้อมเสียงอ่านพินอินและภาพประกอบสวยงาม ผลงานการแปลและการวาดภาพประกอบของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่เรียนในรายวิชา CHN381 การแปลภาษาจีนเบื้องต้น ผลงานดังกล่าวยังได้บูรณาการกับ "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการแปลจีน-ไทยและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นรูปธรรม ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ภาษาจีน ประวัติศาสตร์ในยุคสามก๊ก และวิธีการแปลได้จากหนังสือเล่มนี้

สำหรับผู้ที่สนใจรับชมผลงาน สามารถสแกน QR Code ในภาพหรือ ไปที่ https://anyflip.com/ofikn/snmx/

สำหรับผู้ที่สนใจจะขอลิงก์และนำหนังสือไปใช้ประโยชน์ สามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอไฟล์หนังสือได้เลยค่ะ https://forms.gle/9mdfJ92CNxU2W8Cy7

The Faculty of Humanities proudly presents the bilingual e-book (Thai and Chinese) “Three Kingdoms” with pinyin and beautiful pictures by our undergraduates majoring in Chinese who took CHN381 Introduction to Chinese Translation.

This work is a part of the annual project "Developing the Eastern Language Translation Potential", which allows the program students to authentically practice Chinese - Thai translation skills. This project also provides an opportunity for readers to learn Chinese language and its culture in the Three Kingdom era.

If you are interested in viewing the work, you can scan the QR Code in the picture or go to this link https://anyflip.com/ofikn/snmx/.

If you would like to use our e-book for any purposes, please complete the form https://forms.gle/9mdfJ92CNxU2W8Cy7 .

Previous Article พิธีลงนามหนังสือรับทุนการศึกษา NITORI International Scholarship Foundation ประจำปีการศึกษา 2565
Next Article ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "การแนะนำชุดวิชาเลือกเสรียุคใหม่สำหรับนิสิต มศว"
Print
1023 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top