Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  7. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Sun Yat-sen ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2566
Punyisa Y

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Sun Yat-sen ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Sun Yat-sen ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน

จุดประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและการเรียน รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบข่าว โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด ไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ทั้งนี้ ขอให้ใบสมัครและเอกสารมาถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

Previous Article [TCAS66] ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2566 และค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566
Next Article ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567
Print
140 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top