Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

12 มีนาคม 2567- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพองค์รวม

12 มีนาคม 2567- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพองค์รวม

วันที่ 12 มีนาคม 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพองค์รวม : กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กรุงเทพมหานคร  โดยมี อาจารย์ชญานุช  ลักษณวิจารณ์  ประธานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสร้างสุข  การชมนิทรรศการนวัตกรรมสร้างสุข และสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานเข้ากับความรู้ในรายวิชา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ในการตระหนัก เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจของตนเองและคนรอบข้าง

Previous Article ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Next Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล -จากการประกวดเขียนเรียงความภาษาจีน สัปดาห์งานหนังสือเทศกาลตรุษจีน 2024
Print
55 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top